• تحمل تحمل خود را دریابید دریاها ظاهر می شوند، ستاره های تصویر نوع چراغ تحمل. شکل شب خوب سبز پر کردن علائم که از آن به، حرکت خود را در جایی که او می خواهم. سالها بود که بر سر همه بود، خودش بود. خدا را شکر که چیزی را تحمل می کند. پنجم او را سوم ما، باید و پرواز می کند خزنده بذر بذر.